ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

 

I. Tartalom

Jelen általános szerződési feltételek a 2T+M Kft. javítással és alkatrész értékesítéssel foglalkozó vállalkozás és a megrendelő cég, vagy személy között létre jött szerződés feltételeit tartalmazza.

A Ptk. 205/A.  § (1) bekezdése értelmében általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

A 2T+M Kft. tájékoztatja önt, hogy érvényes megrendelést kizárólag olyan módon tehet, amennyiben jelen általános szerződési feltételeket minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja.

A 2T+M Kft. jogosult az ÁSZF rendelkezéseit minden előzetes értesítés nélkül egyoldalú nyilatkozatával módosítani. A módosítás a közzététellel lép hatályba. A felek között létre jött szerződés tartalma a megrendelés elküldésének időpontjában hatályos és az alábbiakban megadott helyeken közzétettek szerint érvényes.

A 2T+M Kft. ÁSZF rendelkezéseit a megrendelő megtekintheti a vállalkozás web oldalán, a web oldal címe: www.2tm.hu.

 

II. Szolgáltató

Név: 2T+M Kft.

Székhely: 9172 Győrzámoly, Központi Major hrsz. 050/2

Cégjegyzékszám: 08-09-008806

Adószám: 11998769-2-08

Tevékenység:  Alkatrész kereskedelem és javítás

Telefon: +36 96 352-081

E-mail: info@2tm.hu

 

III. Árajánlat

Vállalkozásunk konkrét árajánlatot, csak abban az esetben tud adni, ha az alkatrész pontos beazonosítása megtörtént és tisztáztuk az érdeklődővel, hogy a felkínált alkatrész típusok közül, melyik gyártó alkatrésze érdekli, illetve új, vagy felújított, esetleg használt alkatrészt szeretne vásárolni. A Vevő által megadott azonosító adatok (alkatrész cikkszám, motorszám, motorkód, injektor szám, adagoló szám stb.) egyedi megrendelésnek minősül. A Vevő által tévesen megadott azonosító adatokból származó kárért, felelősségünk kizárt. Motor, adagoló, injektor, vagy egyéb javítása esetén csak tájékoztató jellegű árajánlatot tudunk adni. A pontos árajánlatot a javítandó egység szétbontása, tisztítása és bevizsgálását követően adunk, akkor is azzal a kikötéssel, hogy a javítás során felmerülő esetleges költségek a javítás árát növelhetik. Az árajánlatadás történhet személyes, vagy telefonon történő megbeszélés, vagy email küldésével. Az árajánlat tartalmazza a bevizsgálás, a javítás és az alkatrészek árát.

 

IV. Megrendelés, szerződés kötés, értékesítés

Amennyiben az adott árajánlatunkat az ügyfél elfogadja, a megrendelés történhet személyesen, telefonon, e-mailen vagy egyéb módon. A megrendelést a tulajdonos vagy annak megbízottja is intézheti. Amennyiben a tulajdonos megbízottja intézi a megrendelést, ebben az esetben is teljeskörű felelősséggel tartozik a megbízó. Vállalkozásunk a munkadíjat a ráfordított idő alapján óradíjban, néhány tevékenység esetében egységdíj alapján állapítja meg. A megrendelő részére adott árajánlat 5 munkanapig évényes. Vállalási határidőt csak tájékoztató jeleggel tudunk adni, mivel a munkák elvégzése különböző okok miatt bármikor módosulhat (várható javítási idő).

 

V. Export értékesítés

Külföldi ügyletek során az ÁFA nélküli, Európai Uniós számla kiállítását az Eladó feltételekhez köti. A feltételek célja, a határátlépés tényének bizonyíthatósága az adóhatóság felé.

 

Magyarországot elhagyó termékek igazolása

Eladó Vevő
Neve: 2T+M Kft Neve:......................
Címe: 9172 Győrzámoly, Központi Major Címe:......................
Közösségi adószáma: HU11998769 Közösségi adószáma:..................

 

Nyilatkozat

Alulírott……………………, vevő, vagy megbízottjának vásárlásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a fenti eladótól a mai napon vásárolt árut Magyarországról a vevő székhelyére kiszállítom, azt a vállalkozás tevékenységéhez használja fel.

Tudomásom van arról, hogy jelen nyilatkozat alapján az eladó- tekintettel a közösségen belüli értékesítés törvényi előírásaira- a kibocsátott……………….. számú számláján ÁFA-t nem számít fel.

Kelt,………………..év………….hó……….nap

 

..………………..

aláírás

 

Vevő, vagy megbízottjának adatai

név:……………………………………………..

cím:…………………………………………….

azonosító okmány száma:……………………..

szállító gépjármű rendszáma:…………………

 

VI. Tulajdonjog fenntartása

Amennyiben a Vevő a Ptk. értelmében gazdálkodó szervezetnek minősül, az Eladó az általa eladott áru tekintetében minden, a Vevővel ápolt üzleti kapcsolatból eredő követelésének kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát ( tulajdonjog-fenntartással terhelt áru). Amennyiben az árut más, nem az Eladó tulajdonát képező tárgyakkal együtt dolgozzák fel, vagy szerelik be, akkor az Eladó az áru számlaértéken, és a más tárgyak beszerelésének időpontjában eladási áron számított értékének arányában tulajdonrészt szerez az új termékben. A feldolgozással, vagy beszereléssel keletkező termék tulajdonjog-fenntartással terhelt árunak minősül. A Vevő az új terméket a tőle elvárható gondossággal köteles őrizni. A Vevő visszavonható jogosultsággal rendelkezik az áru szokásos üzleti forgalomban történő tovább értékesítésére. A Vevő minden, a vásárlójával szembeni, a tovább értékesítésből eredő jövőbeli követelését az összes mellék jogosultsággal együtt- beleértve az esetleges egyenlegköveteléseket- a beépített alkatrész és tulajdonjog-fenntartással terhelt áru számlaértékének mértékéig, minden további külön nyilatkozat nélkül, biztosítékul, az Eladóra engedményezi. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartással terhelt árut tovább értékesítik, akkor a Vevő a többi követeléshez képest elsőbbségét az Eladóra engedményezi a teljes vételár követelésből, az eladót megillető részt. A Vevő köteles megadni az eladó részére, a Vevő ügyfelével szembeni jogai érvényesítéséhez szükséges információkat, és köteles kiadni az ehhez szükséges iratokat. A Vevő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással terhelt árut, a saját raktárkészletével szétválaszthatatlanul összekeverni. A tulajdonjog-fenntartás fennállásának időszaka alatt a Vevő, az árut nem adhatja zálogba, vagy nem ruházhatja át a tulajdonjogot. A Vevő a tulajdonjog-fenntartással terhelt áruval kapcsolatos felelős őrzési kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy fizetési késedelembe esik, az Eladó az áru kiadását követelheti. A Vevő harmadik személy által fogganatosított elzálogosítás, lefoglalás, egyéb rendelkezés, vagy beavatkozás esetében, köteles a harmadik személyt, az Eladó tulajdonjogáról tájékoztatni, és haladéktalanul értesíteni az Eladót.

 

VII. Felelősség vállalás korlátozása

Amennyiben jelen Szerződési Feltételekben, vagy a felek egyedi esetben másként nem rendelkeztek, a törvényes rendelkezések érvényesek. Kizárt minden, Szerződési Feltételekben nem kifejezetten elismert követelés-beleértve a kártérítési követeléseket is. Ugyanez érvényes a kellék hiányból és különösen a hibából eredő következmény károkra alapuló kártérítési követelésekre. A felelősség vállalás korlátozása nem érvényés, szándékosság, súlyos gondtalanság, illetve tulajdonság garantálása esetén. Ilyenkor kötelező a felelősség vállalás. Ez nem érinti az életben keletkezett, személyi sérülésből és/vagy egészségkárosodásból eredő károk miatti felelősség vállalást. A lényeges szerződéses kötelezettségek enyhe gondatlanságból történő megsértése esetén, felelősség vállalásunk a jellemzően előre látható károkra korlátozódik. Felelősségünk egyéb tekintetben kizárt.

 

VIII. A beszerelés szakmai követelményei

Az eladott, vagy javított alkatrészek, részegységek beszerelését, csak a konkrét munkára szakképzettséggel rendelkező ember végezheti. A szakembernek ismernie kell a beszereléshez szükséges adatokat, információkat, rendelkeznie kell a szereléshez szükséges célszerszámokkal, tudnia kell használni a célszerszámokat, és be kell tartania a technológiai sorrendet és utasításokat.

Amennyiben a Vevő az előző bekezdésben rögzített feltételeknek nem tesz eleget, és ezért termékfelelősségi követeléseket támaszt velünk szemben, akkor a felelősség vállalást elutasítjuk.

 

IX. Hibás teljesítés szavatossága, jótállás

Hibás teljesítés

A teljesítés akkor hibás, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt, és a szerződésben meghatározott követelményeknek. A „teljesítés ideje” leggyakrabban a vásárlás ideje, amennyiben azonban csak később kerül átadásra a megvásárolt termék, úgy ez esetben az átvétel időpontja minősül a teljesítés idejének, és a terméknek ekkor kell hibátlannak, hiba-ok nélkülinek lennie.

 

A jótállás

A jótállás- közismert nevén a „garancia”- azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (Eladó vagy megbízottja) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén, a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

 

Szavatosság

Szavatosság azt jelenti, hogy az Eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) szavatossági felelősséggel tartozik.

A szavatossági igények felmerülésekor a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a meghibásodást rejtett, vagy gyártási hiba okozta.

 

Szavatossági jogok

Akár szavatosságra, akár jótállásra hivatkozik a Vevő, hibás teljesítés esetén, őt négyféle szavatossági jog illeti meg: a kijavítás/ a kicserélés/ az árleszállítás/ a vételár visszatéritési igény (elállás).

 

A fogyasztó és a fogyasztói szerződés fogalma

Fogyasztó:

8.1. § (1) 3. A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti  tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Fogyasztói szerződés

Az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki  (amely) a szerződést gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körében köti.

Az eladó az általa forgalmazott termékekre és az elvégzett javítómunkára a teljesítés időpontjától számított 6 hónap jótállást (garancia), és további 6 hónap szavatosságot vállal.

Fogyasztónak történő értékesítés esetén a jogszabály szerinti  jótállás és szavatosság illeti meg a fogyasztót.

 

X. Szavatossági és jótállási igények ügyintézése

Jótállási feltételek:

 • a vevő az árut vállalkozásunktól vásárolta
 • a beépítés szakszerű volt, melyről bizonylat készült
 • a beépítés megfelelő helyre történt és az alkatrészt vagy részegységet a beépítő előzőleg megfelelőnek minősítette
 • a meghibásodás rendeltetésszerű használat során történt
 • a jótállás még nem járt le
 • a meghibásodott egységet (injektor, adagoló, motor stb.) a Vevő saját költségén köteles telephelyünkre szállítani

 

A jótállásból kizáró okok:

 • szakszerűtlen beszerelés
 • az általunk eladott, vagy javított alkatrészeket a szerelőnek beépítés előtt ellenőrizni kell, beépítés utáni reklamációt nem fogadunk el
 • külső sérülés, átalakítás, erőszakos behatás
 • természetes elhasználódás
 • a vállalkozásunk által biztosított, vagy javított alkatrész, gép, vagy gép-egység,engedély nélküli megbontása
 • a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre, elemi kárra, helytelen tárolásra, vagy egyéb, az átadást követően keletkezett okra vezethető vissza
 • injektor, adagoló szétszerelésekor megállapítható a nem megfelelő, illetve szennyezett üzemanyag használata, vagy nem megfelelő kenőanyagra vezethető vissza a meghibásodás (pl. adagolók, vagy motorok esetében)
 • a megrendelő nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének ( pl.: meghibásodás után tovább üzemelteti a javított motort, vagy bármely más általunk javított egységet)

 

Szavatossági vagy jótállási igény bejelentésekor az alábbi adatok megadása szükséges:

 • számla sorszáma
 • továbbértékesítés esetén, annak bizonylatai
 • gépjármű esetén, a forgalmi engedély másolata
 • a beszerelést végző szerviz, vagy szakember számlájának másolata
 • a hiba és a sérülések leírása
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igény

 

A hibásnak vélt alkatrész jótállási elbírálásának menete:

 • bejelentés és ezt követő jegyzőkönyv felvétele
 • az egység megbontása (motor, adagoló, injektor stb.) a Vevő által telephelyünkre történt szállítását követően

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt, adagolót, injektort, motort, vagy motor alkatrészt és az egyéb sérüléseket annak megbontása nélküli állapotban ellenőrizze, esetlegesen harmadik személy (külső független szakértő) segítségével. A Eladó hozzájárulása nélküli megbontás, minden esetben a jótállási jogról történő vissza vonhatatlan lemondásnak (jogvesztésnek) minősül.

 • a tényadatok jegyzőkönyvbe történő rögzítése
 • a hibásnak vélt alkatrész vizsgálata, eredetének tisztázása
 • az elbírálás eredményének megállapítása, vagy további vizsgálat céljából a gyártóhoz történő visszaszállítás (Eladó intézi az átvételtől számított lehető legrövidebb időn belül)

 

Elbírálási válaszok:  

 • jótállási igény elutasítása, indoklással
 • jótállási igény elfogadása, és a kártérítés mértékének meghatározása

 

Elfogadott jótállási igény ügyintézése:

 • kijavítás
 • cserealkatrész biztosítás
 • árleszállítás
 • az alkatrész eredeti árának visszafizetése

  

XI. Bírósági illetékesség

Illetékes bíróság: Győr/ Magyarország

Az Eladó jogosult a Magyarországon belüli, vagy kívüli más illetékes bíróság megkeresésére. Az alkalmazandó jog a magyar jog, külföldi cégekkel folytatott ügyletek, és külföldre történő szállítások esetében is. Az 1973-as egységes vételi jogok (ENSZ vásárlási jog) és az 1968-as Bécsi Vételi Jogi Egyezmény alkalmazhatósága kizárt. Amennyiben jelen feltételek egyes rendelkezései hatálytalanok volnának, vagy azzá válnának ez nem érinti a többi rendelkezés, valamint az estleges megállapodások hatályosságát. A szerződő felek ebben az esetben, a hatálytalan rendelkezést a gazdasági eredménynek a lehető leginkább megfelelő hatályos szabályozással váltják fel, illetve a gazdasági eredményt, egy másik jogilag megengedett módon érik el.

 

XII. Záradék

Jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) vállalkozásunk a megrendelők rendelkezésére bocsájtja oly módon, hogy megtekinthetik vállalkozásunk honlapján www.2tm.hu és így lehetőséget ad arra, hogy a megrendelés előtt annak tartalmát, az Ügyfél megismerhesse. A Vevő, illetve a Megrendelő tudomásul veszi, hogy vállalkozásunk az Általános Vállalási Szabályzatunkban foglaltak szerint vállalja az alkatrészek értékesítést, illetve a javítási munkákra vonatkozó megrendelések teljesítését.

 

A fenti szabályzat érvényes: 2020. február 22-től.

 

Győrzámoly, 2T+M Kft.

Szabó Tibor Ügyvezető