ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

 

I. Tartalom

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a “2T+M” Kft., mint javítással és alkatrész értékesítéssel foglalkozó vállalkozás és a megrendelő cég, vagy személy között létrejött szerződés feltételeit tartalmazza.

A Ptk. 6:77. § (1) bekezdése értelmében általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg.

A “2T+M” Kft. tájékoztatja Önt, hogy érvényes megrendelést kizárólag olyan módon tehet, amennyiben jelen általános szerződési feltételeket minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja.

A “2T+M” Kft. jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit minden előzetes értesítés nélkül egyoldalú nyilatkozatával módosítani. A módosítás a közzététellel lép hatályba. A felek között létre jött szerződés tartalma a megrendelés elküldésének időpontjában hatályos és az alábbiakban megadott helyeken közzétettek szerint érvényes.

A “2T+M” Kft. jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevő, illetve a Megrendelő megtekintheti a vállalkozás web oldalán, a web oldal címe:   www.2tm.hu.

 

II. Szolgáltató, illetve Eladó

Név: “2T+M”Kft.

Székhely: 9172 Győrzámoly, Központi Major 050/2. hrsz.

Cégjegyzékszám: 08-09-008806

Adószám: 11998769-2-08

Tevékenység:    45.32 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

45.20 Gépjárműjavítás,-karbantartás

Telefon: +36 96 352-081

E-mail: info@2tm.hu

 

 III. Árajánlat

Vállalkozásunk konkrét árajánlatot, csak abban az esetben tud adni, ha az alkatrész pontos beazonosítása megtörtént és tisztáztuk az érdeklődővel, hogy a felkínált alkatrész típusok közül, melyik gyártó alkatrésze érdekli, illetve új, vagy felújított, esetleg használt alkatrészt szeretne vásárolni.

A Vevő, illetve Megrendelő által megadott azonosító adatok (alkatrész cikkszám, motorszám, motorkód, injektor szám, adagoló szám stb.) egyedi megrendelésnek minősül. A Vevő, illetve Megrendelő által tévesen megadott azonosító adatokból származó kárért, felelősségünk kizárt. Motor, adagoló, injektor, vagy egyéb javítása esetén csak tájékoztató jellegű árajánlatot tudunk adni. A pontos árajánlatot a javítandó egység szétbontása, tisztítása és bevizsgálását követően adunk, akkor is azzal a kikötéssel, hogy a javítás során felmerülő esetleges költségek a javítás árát növelhetik. Az árajánlatadás történhet személyes, vagy telefonon történő megbeszélés, vagy email küldésével. Az árajánlat tartalmazza a bevizsgálás, a javítás és az alkatrészek árát.

 

IV. Megrendelés, szerződés kötés, értékesítés

Amennyiben az adott árajánlatunkat a Vevő, illetve Megrendelő elfogadja, a megrendelés történhet személyesen, telefonon, e-mailben vagy egyéb módon. A megrendelést a Vevő, illetve Megrendelő vagy annak megbízottja is intézheti. Amennyiben  a Vevő, illetve Megrendelő megbízottja intézi a megrendelést, ebben az esetben is teljeskörű felelősséggel tartozik a megbízó. Vállalkozásunk a munkadíjat a ráfordított idő alapján óradíjban, néhány tevékenység esetében egységdíj alapján állapítja meg. A Vevő, illetve Megrendelő részére adott árajánlat 5 munkanapig évényes. Vállalási határidőt csak tájékoztató jeleggel tudunk adni, mivel a munkák elvégzése különböző okok miatt bármikor módosulhat (várható javítási idő).

 

V. Export értékesítés

Külföldi ügyletek során az ÁFA nélküli, Európai Uniós számla kiállítását az Eladó feltételekhez köti. A feltételek célja, a határátlépés tényének bizonyíthatósága az adóhatóság felé.

Magyarországot elhagyó termékek igazolása

Eladó Vevő
Neve: “2T+M” Kft. Neve:......................
Címe: 9172 Győrzámoly, Központi Major  050/2. hrsz.

 

Címe:......................
Közösségi adószáma: HU11998769 Közösségi adószáma:..................

 Nyilatkozat

Alulírott……………………, Vevő, Megrendelő vagy megbízottjának vásárlásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a fenti eladótól a mai napon vásárolt árut Magyarországról a Vevő, illetve Megrendelő  székhelyére kiszállítom, azt a vállalkozás tevékenységéhez használja fel.

Tudomásom van arról, hogy jelen nyilatkozat alapján az Eladó- tekintettel a közösségen belüli értékesítés törvényi előírásaira- a kibocsátott……………….. számú számláján ÁFA-t nem számít fel.

Kelt,………………..év………….hó……….nap

..………………..

aláírás

 Vevő, illetve Megrendelő vagy megbízottjának adatai

név:……………………………………………..

cím:…………………………………………….

azonosító okmány száma:……………………..

szállító gépjármű rendszáma:…………………

 

VI. Tulajdonjog fenntartása

Amennyiben a Vevő, illetve Megrendelő a Ptk. értelmében gazdálkodó szervezetnek minősül, az Eladó az általa eladott áru tekintetében minden, a Vevővel, illetve Megrendelővel ápolt üzleti kapcsolatból eredő követelésének kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát (tulajdonjog-fenntartással terhelt áru). Amennyiben az árut más, nem az Eladó tulajdonát képező tárgyakkal együtt dolgozzák fel, vagy szerelik be, akkor az Eladó az áru számlaértéken, és a más tárgyak beszerelésének időpontjában eladási áron számított értékének arányában tulajdonrészt szerez az új termékben. A feldolgozással, vagy beszereléssel keletkező termék tulajdonjog-fenntartással terhelt árunak minősül. A Vevő, illetve Megrendelő az új terméket a tőle elvárható gondossággal köteles őrizni. A Vevő, illetve Megrendelő visszavonható jogosultsággal rendelkezik az áru szokásos üzleti forgalomban történő tovább értékesítésére. A Vevő, illetve Megrendelő minden, a vásárlójával szembeni, a tovább értékesítésből eredő jövőbeli követelését az összes mellék jogosultsággal együtt- beleértve az esetleges egyenlegköveteléseket- a beépített alkatrész és tulajdonjog-fenntartással terhelt áru számlaértékének mértékéig, minden további külön nyilatkozat nélkül, biztosítékul, az Eladóra engedményezi. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartással terhelt árut tovább értékesítik, akkor a Vevő, illetve Megrendelő a többi követeléshez képest elsőbbségét az Eladóra engedményezi a teljes vételár követelésből, az eladót megillető részt. A Vevő, illetve Megrendelő köteles megadni az eladó részére, a a Vevő, illetve Megrendelő ügyfelével szembeni jogai érvényesítéséhez szükséges információkat, és köteles kiadni az ehhez szükséges iratokat. A Vevő, illetve Megrendelő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással terhelt árut, a saját raktárkészletével szétválaszthatatlanul összekeverni. A tulajdonjog-fenntartás fennállásának időszaka alatt a Vevő, illetve Megrendelő az árut nem adhatja zálogba, vagy nem ruházhatja át a tulajdonjogot. Ha a Vevő, illetve Megrendelő a tulajdonjog-fenntartással terhelt áruval kapcsolatos felelős őrzési kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy fizetési késedelembe esik, az Eladó az áru kiadását követelheti. A Vevő, illetve Megrendelő harmadik személy által fogganatosított elzálogosítás, lefoglalás, egyéb rendelkezés, vagy beavatkozás esetében, köteles a harmadik személyt, az Eladó tulajdonjogáról tájékoztatni, és haladéktalanul értesíteni az Eladót.

 

 VII. Felelősség vállalás korlátozása

Kizárt minden jelen ÁSZF.-ben nem kifejezetten elismert követelés, beleértve a kártérítési követeléseket is. Ugyanez érvényes a kellék hiányból és különösen a hibából eredő következményekből adódó károkra alapított kártérítési követelésekre.

 

 VIII. A beszerelés szakmai követelményei

Az eladott, vagy javított alkatrészek, részegységek beszerelését a Vevő csak a konkrét munkára szakképzettséggel rendelkező szakemberrel végezheti, illetve végeztetheti. A szakembernek ismernie kell a beszereléshez szükséges adatokat, információkat, rendelkeznie kell a szereléshez szükséges célszerszámokkal, tudnia kell használni a célszerszámokat, és be kell tartania a technológiai sorrendet és utasításokat.

Amennyiben a Vevő, illetve Megrendelő az előző bekezdésben rögzített feltételeknek nem tesz eleget, és ezért termékfelelősségi követeléseket támaszt velünk szemben, akkor a felelősség-vállalást elutasítjuk.

 

IX. Hibás teljesítés szavatossága, jótállás

Hibás teljesítés

A teljesítés akkor hibás, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt, és a szerződésben meghatározott követelményeknek. A „teljesítés ideje” leggyakrabban a vásárlás ideje, amennyiben azonban csak később kerül átadásra a megvásárolt termék, úgy ez esetben az átvétel időpontja minősül a teljesítés idejének, és a terméknek ekkor kell hibátlannak, hiba-ok nélkülinek lennie.

 A jótállás

A jótállás- közismert nevén a „garancia”- azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (Eladó vagy megbízottja) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén, a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Szavatosság

A szavatosság azt jelenti, hogy az Eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) szavatossági felelősséggel tartozik.

A szavatossági igények felmerülésekor a Vevőnek, illetve a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a meghibásodást rejtett, vagy gyártási hiba okozta.

Szavatossági jogok

Akár szavatosságra, akár jótállásra hivatkozik a Vevő, illetve a Megrendelő, hibás teljesítés esetén Őt négyféle szavatossági jog illeti meg: a kijavítás/ a kicserélés/ az árleszállítás/ a vételár visszatéritési igény (elállás).

A fogyasztó és a fogyasztói szerződés fogalma

Fogyasztó:

Ptk 8:1. § (1) bekezedés 3. pont: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti  tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 Fogyasztói szerződés

Az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki  (amely) a szerződést gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körében köti.

Az eladó az általa forgalmazott termékekre és az elvégzett javítómunkára a teljesítés időpontjától számított 6 hónap jótállást (garancia), és további 6 hónap szavatosságot vállal.

Fogyasztónak történő értékesítés esetén a jogszabály szerinti  jótállás és szavatosság illeti meg a fogyasztót.

 

X. Szavatossági és jótállási igények ügyintézése

Jótállási feltételek:

 1. a Vevő, illetve Megrendelő az árut vállalkozásunktól vásárolta
 2. a beépítés szakszerű volt, melyről bizonylat készült
 3. a beépítés megfelelő helyre történt és az alkatrészt vagy részegységet a beépítő előzőleg megfelelőnek minősítette
 4. a meghibásodás rendeltetésszerű használat során történt
 5. a jótállás még nem járt le
 6. a meghibásodott egységet (injektor, adagoló, motor stb.) a Vevő, illetve Megrendelő saját költségén köteles telephelyünkre szállítani

 A jótállásból kizáró okok:

 1. szakszerűtlen beszerelés
 2. az általunk eladott, vagy javított alkatrészeket a szerelőnek beépítés előtt ellenőrizni kell, beépítés utáni reklamációt nem fogadunk el
 3. külső sérülés, átalakítás, erőszakos behatás
 4. természetes elhasználódás
 5. a vállalkozásunk által biztosított, vagy javított alkatrész, gép, vagy gép-egység,engedély nélküli megbontása
 6. a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre, elemi kárra, helytelen tárolásra, vagy egyéb, az átadást követően keletkezett okra vezethető vissza
 7. injektor, adagoló szétszerelésekor megállapítható a nem megfelelő, illetve szennyezett üzemanyag használata, vagy nem megfelelő kenőanyagra vezethető vissza a meghibásodás (pl. adagolók, vagy motorok esetében)
 8. a Vevő, illetve Megrendelő nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének (pl.: meghibásodás után tovább üzemelteti a javított motort, vagy bármely más általunk javított egységet)
 9. Az üzemeltetés során ellenőrizni kell az olaj és a víz hőfokot és az olajnyomást. Rendellenesség esetén azonnal le kell állítani a jármű, vagy munkagép motorját, a károsodást meg kell akadályozni!
 10. Szavatossági vagy jótállási igény bejelentésekor az alábbi adatok megadása szükséges:
 11. számla sorszáma
 12. továbbértékesítés esetén, annak bizonylatai
 13. gépjármű esetén, a forgalmi engedély másolata
 14. a beszerelést végző szerviz, vagy szakember számlájának másolata
 15. a hiba és a sérülések leírása
 16. a Vevő, illetve Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény

 A hibásnak vélt alkatrész jótállási elbírálásának menete:

 1. bejelentés és ezt követő jegyzőkönyv felvétele
 2. az egység megbontása (motor, adagoló, injektor stb.) a Vevő, illetve Megrendelő által telephelyünkre történt szállítást követően

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt, adagolót, injektort, motort, vagy motor alkatrészt és az egyéb sérüléseket annak megbontása nélküli állapotban ellenőrizze, esetlegesen harmadik személy (külső független szakértő) segítségével. A Eladó hozzájárulása nélküli megbontás, minden esetben a jótállási jogról történő vissza vonhatatlan lemondásnak (jogvesztésnek) minősül.

 1. a tényadatok jegyzőkönyvbe történő rögzítése
 2. a hibásnak vélt alkatrész vizsgálata, eredetének tisztázása
 3. az elbírálás eredményének megállapítása, vagy további vizsgálat céljából a gyártóhoz történő visszaszállítás (Eladó intézi az átvételtől számított lehető legrövidebb időn belül)

 Elbírálási válaszok:  

 1. jótállási igény elutasítása, indoklással
 2. jótállási igény elfogadása, és a kártérítés mértékének meghatározása

 Elfogadott jótállási igény ügyintézése:

 1. kijavítás
 2. cserealkatrész biztosítás
 3. árleszállítás
 4. az alkatrész eredeti árának visszafizetése

 

XI. Bírósági illetékesség

Illetékes bíróság: Győr/ Magyarország

Az Eladó jogosult a Magyarországon belüli, vagy kívüli más illetékes bíróság megkeresésére. Az alkalmazandó jog a magyar jog, külföldi cégekkel folytatott ügyletek, és külföldre történő szállítások esetében is. Az 1973-as egységes vételi jogok (ENSZ vásárlási jog) és az 1968-as Bécsi Vételi Jogi Egyezmény alkalmazhatósága kizárt.

 

 XII. Záradék

Jelen ÁSZF-et vállalkozásunk a Vevő, illetve a Megrendelő rendelkezésére bocsájtja oly módon, hogy megtekinthetik vállalkozásunk honlapján (www.2tm.hu) és így lehetőséget adunk arra, hogy a megrendelés előtt annak tartalmát, a Vevő, illetve a Megrendelő megismerhesse. A Vevő, illetve a Megrendelő tudomásul veszi, hogy vállalkozásunk az ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja az alkatrészek értékesítést, illetve a javítási munkákra vonatkozó megrendelések teljesítését.

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései hatálytalanok volnának, vagy azzá válnának ez nem érinti a többi rendelkezés, valamint az estleges megállapodások hatályosságát. Ebben az esetben, a hatálytalan rendelkezést a gazdasági eredménynek a lehető leginkább megfelelő hatályos szabályozás váltja fel, illetve Felek a gazdasági eredményt, egy másik jogilag megengedett módon érik el.

 

 A fenti szabályzat érvényes: 2020. év november hó 22.-től.

 

Kelt: Győrzámoly, 2020. év november hó 22.

 

“2T+M” Kft.

Szabó Tibor Ügyvezető